Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο ΜΜΕ

06/12/2017 09:38

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 5/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 7005

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο ΜΜΕ»

 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προωθήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, να προβληθεί το Παρανέστι με στόχο τον τουρισμό και με ιδιαίτερη έμφαση στον οικοτουρισμό προτίθεται να κάνει μια διαφημιστική καταχώρηση σε ένθετο ταξιδιωτικού περιεχομένου Κυριακάτικης εφημερίδας πανελλήνιας εμβέλειας, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.    

Πρόκειται για τη δημιουργία τουλάχιστον δισέλιδης μακέτας καταχώρησης με φωτογραφίες από το Παρανέστι και κείμενο με τα αξιόλογα στοιχεία του Παρανεστίου με έμφαση στον οικοτουρισμό, τα οποία θα συνταχθούν από τον ανάδοχο. Η ολοκληρωμένη μακέτα θα δημοσιευτεί αφού λάβει την τελική έγκριση από το Δήμο Παρανεστίου. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€ (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτών),  συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. .

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κάθε πρόσφορο μέσο από τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση paranest@otenet.gr με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Πέμπτη, 7/10/ 2017 και ώρα 12:00, με ευθύνη του προσφέροντος.

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, που δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 4.960,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ.

 

Η Δήμαρχος 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018"

30/11/2017 10:21

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι,29/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:6683

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Παρανεστίου


Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035 τηλ:2524350101, 2524350100, φαξ:2524022571, email: hassapisc@gmail.com.
2. Κωδικοί CPV: CPV 09135100-5, CPV 09132100-4, CPV 09134100-8, CPV 09111400-4, CPV 09211000-1
3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων , ελαιολιπαντικών και συσσωμάτων ξύλου πέλλετ, για το Δήμο Παρανεστίου και των Ν.Π του, για το έτος 2018.
5. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
6. Κριτήρια κατακύρωσης : για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (Καύσιμου πετρελαιοκινητήρα ντίζελ, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για τα ελαιολιπαντικά και τα συσσωματώματα ξύλου πέλλετ.
7. Προϋπολογισμός: 166.289,77 ευρώ με ΦΠΑ 24%
8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
9. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι: 47665 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η29-12-2017 και ώρα 18:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 08/01/2018 και ώρα 09:00 πμ.
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου και των νομικών προσώπων.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
14. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες


Η Δήμαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

ΜΕΛΕΤΗ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Πρόσκληση για την 28η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/11/2017 21:23

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 6490
Αριθ. Συνεδρίασης: 28

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 28η   του μηνός   Νοεμβρίου   του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 20:30 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 .
 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2018

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση για την 27η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/11/2017 21:21

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 6488
Αριθ. Συνεδρίασης: 27

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 28η   του μηνός   Νοεμβρίου    του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 16:00 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Χατζηθεοδώρου Θεόδωρου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο Δράμας .
 3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη εξωδίκου κατά της ΔΕΗ
 4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου Παρανεστίου.
 5. Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017
 6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση μίσθωσης του αριθ. 95 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μεσοχωρίου του από 1470/18-3-2017 συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της Εμμανουηλίδου Γραμμάτας του Σάββα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Σχετικό αρχείο

 


Πρόσκληση για την 28η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

23/11/2017 21:17

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 6489
Αριθ. Συνεδρίασης: 28

Σας προσκαλούμε την   28η του μηνός  Νοεμβρίου  , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Έγκριση του τρόπου διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Παρανεστίου έτους 2018
 3. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στα Ιωάννινα για το Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 4. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και ορισμός νέου Δ.Σ.
 5. Ορισμός ημερομηνίας Διεξαγωγής Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου για το έτος 2018 .
 6. Έγκριση δαπανών της εκδήλωσης με τίτλο : «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2017»
 7. Έγκριση των δαπανών μετάβασης, της αντιπροσωπείας της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στην Αθήνα για την προβολή των αγώνων, στην έκθεση ERGO MARATHON EXPO 2017 και τον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στα πλαίσια της Πράξης «Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007 -2013 (7η τροποποίηση της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020
 8. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κουκαριώτη Ανέστη του Στυλιανού
 9. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βασιλειάδη Γεώργιο του Αμανάτιου
 10. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τοπκαρίδη Γεώργιο του Ηλία
 11. Κατανομή ποσού 12.601,07 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 12. Έγκριση επιστροφής ποσού 178,94 ευρώ στον ΔΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 13. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους του Δήμου μας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών
 14. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου
 15. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων της εταιρείας << Προϊόντα αμυγδάλου Χατζηγεωργίου ΑΒΕΕ >>
 16. Τροποποίηση της αριθ. 68/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 Σχετικό αρχείο


Πληροφορίες Κέντρου Κοινότητας

22/11/2017 14:02

Χρήσιμα links:

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=kentra_koinotitas

https://www.facebook.com/kentrokoinothtasparanestiou/

Κέντρα Κοινότητας

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016)

 

Γενικές πληροφορίες:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Ωράριο:

07:00-15:00

 

Founding date

16/08/2017

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

2) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΡΓΑΔΑΚΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κ.Κ.)

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2524350162 και 2524350100

 

e-mail:

kentrokoinothtasparanestiou@yahoo.gr

 

FAX:

2524350151

  


ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Α. Σωτηριάδου, δήμαρχος Παρανεστίου: Αναγκαία η δημιουργία και εφαρμογή ειδικού προγράμματος για μικρούς ορεινούς δήμους

22/11/2017 13:06

Αναπαραγωγή της συνέντευξης της Δημάρχου Παρανεστίου κ. Α.Σωτηριάδου στο localit.gr

Το φετινό συνέδριό της ΚΕΔΕ βρίσκει την Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση: την αλλαγή του Καλλικράτη και την προώθηση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Με βάση αυτή την πρόκληση, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο οδικός χάρτης που πρέπει να χαράξει το συνέδριο και εν γένει η Αυτοδιοίκηση;

Πρωταρχικής σημασίας ζητήματα που πρέπει να δρομολογηθούν από το Συνέδριο και να αντιμετωπιστούν είναι η θωράκιση της Αυτοδιοίκησης,  των Δήμων με την ουσιαστική οικονομική ανεξαρτησία, με επίτευξη φορολογικής αποκέντρωσης, με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, με την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών, με την δυνατότητα να προσλαμβάνουν οι Δήμοι το προσωπικό τους, ανάλογα με τις ανάγκες και την οικονομική τους δυνατότητα και με την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μικρών ορεινών δήμων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους .

Κομβικό σημείο για το μέλλον και το νέο ρόλο που πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί η δρομολογούμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που τη διέπει. Ποιες αλλαγές θεωρείτε καθοριστικές, ούτως ώστε να μπορούν οι δήμοι να αποφασίζουν για το μέλλον των τοπικών τους κοινωνιών, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Το όραμα και οι δυνατότητες κάθε αιρετής διοίκησης μετουσιώνεται σε πράξη μόνο με τη συνεργασία των υπηρεσιών κάθε δομής. Όταν οι υπηρεσίες των Δήμων είναι υποστελεχωμένες οι αποφάσεις για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών, για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, για τη διαφάνεια, για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, μένουν κενό γράμμα. Για να επιτελέσει το ρόλο της η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητο να έχει στελεχωμένες υπηρεσίες, διαφορετικά κάθε αρμοδιότητα που της δίνεται θα σημαίνει απλά μία ακόμη ευθύνη χωρίς δυνατότητα ανταπόκρισης .

 

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μία από σας αλλαγές του Καλλικράτη, αφορά στην εφαρμογή σας απλής αναλογικής από σας αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Αντιθέτως η θέση σας ΚΕΔΕ είναι ότι πρώτα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το κράτος και μετά να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή εκλογικού συστήματος. Ποια είναι η δική σας θέση;

Σαφέστατα αντιμετωπίζοντας τόσα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος δεν αποτελεί προτεραιότητα. Πέραν τούτου δεν υπάρχει καμία επαρκής επιχειρηματολογία έως σήμερα που να απαντά στο ερώτημα «πώς θα εξασφαλιστεί η αποφυγή φαινομένων ακυβερνησίας των δήμων» , πρόβλημα που ήδη αντιμετωπίζουν δήμοι όπου εμφανίζεται το φαινόμενο ανεξαρτητοποίησης ικανού αριθμού δημοτικών συμβούλων.

 

Ένα από τα βασικά αιτήματα που προβάλει η Αυτοδιοίκηση σήμερα είναι να της δοθεί η δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, την επιστροφή της κοινωνίας στην κανονικότητα, και τον επαναπατρισμό των νέων που «έδιωξε» η κρίση. Με ποιον τρόπο και ποια εργαλεία θεωρείτε ότι μπορούν να στηριχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες των δήμων σήμερα;

Με τη δημιουργία Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Ειδικού Προγράμματος για μικρούς ορεινούς δήμους όπου το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού λόγω της μετανάστευσης στο εσωτερικό ή το εξωτερικό των νέων είναι εντονότερο παρά τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών αυτών που όμως έχουν εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά από τις Κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η  χορήγηση ειδικού φορολογικού καθεστώτος στις τελευταίες περιοχές θα συνέβαλε επίσης καθοριστικά στη διατήρηση μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων αλλά και στη δημιουργία νέων μεγάλων που άμεσα θα συγκρατούσαν τον τοπικό πληθυσμό.

 

Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην  οκταετία της κρίσης υπέστη πρωτοφανείς περικοπές των εσόδων της, ενώ και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει περαιτέρω μειώσεις . Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι άμεσες οικονομικές διεκδικήσεις των δήμων;

Να αποδοθούν στους Δήμους οι πόροι που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010, να μεταφερθεί ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας στους Δήμους με δημιουργία παράλληλα μηχανισμού αναδιανομής στους μικρότερους δήμους, να αποδοθούν οι παρακρατηθέντες πόροι της περιόδου 2010-2016, να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών ορεινών δήμων για τις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες όπου τα έξοδα είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με τη φοροδοτική ικανότητα του μικρού πληθυσμού τους.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ 6ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ"

17/11/2017 14:54

Ολοκληρώθηκε το 6ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση  «Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο προσκήνιο».

Ένα διήμερο 13-14/11-2017 ανοιχτού διαλόγου με την παρουσία των  Υπουργών  Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Μεταφορών,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ , του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Υπουργού Τουρισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Γ.Γ. Παιδείας , ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων , της  Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , του  Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού  Υγείας , του Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών ΑΜΘ, δημάρχων, σωματείων και συλλόγων, φορέων και εργαζομένων, υπηρεσιακών παραγόντων, το οποίο έκλεισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα.

Στα συμπεράσματα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μπορεί να αναζητήσει κανείς εκείνα που αφορούν το νομό μας.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου παρεμβαίνοντας στην ενότητα για τα εργασιακά, τόνισε απευθυνόμενη στην Υπουργό Εργασίας ότι η πλήρωση θέσεων τόσο των υπηρεσιών του δήμου όσο και των άλλων υπηρεσιών (παιδείας-υγείας-αστυνόμευσης) στην ορεινή περιοχή του Δήμου Παρανεστίου όπως και στις φυλακές Νικηφόρου όταν λειτουργήσουν πρέπει να έχει ως κριτήριο την εντοπιότητα. Τόνισε ότι είναι λάθος η απόφαση της Κυβέρνησης να γίνονται μετατάξεις χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αλλά απλά η γνωμοδότηση του /της Δημάρχου, διότι είναι κοινή διαπίστωση ότι οι υπάλληλοι μετά το διορισμό τους στις απομακρυσμένες περιοχές πολύ συχνά μετατάσσονται προς υπηρεσίες κοντά στα αστικά κέντρα. Όπως χαρακτηριστικά είπε, πρέπει πρώτα να συγκρατήσουμε τον τοπικό πληθυσμό παρέχοντας του ευκαιρίες εργασίας για να μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη της περιοχής.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου παρενέβη επίσης  στην ενότητα για τα θέματα Παιδείας, ΄Ερευνας και Οικονομίας της Γνώσης επεσήμανε ότι το ισχύον όριο της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ κατοικίας μαθητή και σχολικής του μονάδας  1200μ για μαθητές δημοτικού και 2500 μ  για μαθητές γυμνασίου στις ορεινές περιοχές για την κάλυψη της μετακίνησής τους είναι ιδιαίτερα μεγάλο λόγω των συνθηκών που επικρατούν παγετός, βροχή, περιφερειακοί και εθνικές οδοί χωρίς πεζοδρόμια και πρέπει για τις συγκεκριμένες περιοχές να μειωθεί. Τόνισε ότι είναι απαράδεκτη η υποβάθμιση σχολικών μονάδων σε 4θέσια και 3θέσια σχολεία και ότι όλα τα παιδιά δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στην παιδεία τους. Τόνισε δε ότι για να φτάσουμε στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στην ΄Ερευνα και την Ανάπτυξη πρέπει να έχουμε όλοι οι έλληνες πρόσβαση στην προσχολική και  πρωτοβάθμια κατ’ αρχήν εκπαίδευση. Κατήγγειλε το γεγονός της θέσης σε αναστολή του Νηπιαγωγείου Παρανεστίου και της μη αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων του ενός νηπίου που πρέπει σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης να παρακολουθεί τα μαθήματά της μετακινούμενη καθημερινά σε άλλο δήμο, αρκετά χιλιόμετρα μακριά ασυνόδευτη, όταν και αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του μεταφορικού έργου, λόγω των αγκυλώσεων της σχετικής νομοθεσίας και ζήτησε την άμεση επαναλειτουργία του Νηπιαγωγείου Παρανεστίου. Δηλώνει δε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της καθώς το αίτημά της βρήκε ευήκοα ώτα και άμεσα από την ερχόμενη εβδομάδα θα επαναλειτουργήσει το Νηπιαγωγείο Παρανεστίου. Αναδείξαμε την ιδιαιτερότητα της απομακρυσμένης περιοχής του Παρανεστίου και ευχαριστούμε για την θετική αυτή εξέλιξη σε ένα ζήτημα που εξ αρχής είχαμε τονίσει στην αρμόδια υπηρεσία  ότι είχε πάρει λάθος δρόμο.

  Περαιτέρω επεσήμανε ότι πρέπει να αρθεί νομοθετικά το πρόβλημα στην έγκριση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των δήμων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, λόγω μη έγκρισης του 10% της Επιτροπής Ερευνών , που γίνεται αιτία για το πάγωμα της  υλοποίησης στο δήμο του ανασκαφικού έργου για τα παλαιοντολογικά ευρήματα περιοχής Πλατανιάς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

   Τέλος τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων α΄βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και δομών των δήμων προς όφελος αμφοτέρων των πλευρών, ώστε να αξιοποιούνται οι υποδομές και να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Στη θεματική ενότητα για τα θέματα Υποδομών και Πολιτικών για την Υγεία, η Δήμαρχος μεταξύ άλλων ανέπτυξε το σοβαρό πρόβλημα της απόσυρσης από τη δύναμη του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου του ασθενοφόρου που είχε προμηθευτεί το 2015 και έλαβε  την υπόσχεση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη ότι εντός 15 ημερών θα υπάρχει και πάλι ασθενοφόρο για την εξυπηρέτηση διακομιδών προς το Νοσοκομείο της Δράμας. ΄Εγινε επιτέλους κατανοητό το αίτημα του Δήμου αλλά βεβαίως παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα των οδηγών για το οποίο θα πρέπει έως την πλήρωση των θέσεων να αντιμετωπιστεί από οδηγούς του δήμου.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η αναφορά του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, για το  θέμα της κατασκευής του φράγματος Τεμένους, για το οποίο είπε ότι με συντονισμένη κοινή προσπάθεια με το Δήμο Παρανεστίου, έχουν «ξεμπλοκάρει» επιτέλους από το Υπουργείο διαδικαστικά ζητήματα και πλέον το θέμα εκκρεμεί  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την παραχώρηση των εποικιστικών εκτάσεων, ώστε έως την άνοιξη του 2018 να μπορούμε να κάνουμε λόγο για τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου.

   Η Δήμαρχος τόνισε την ανάγκη προκήρυξης προγράμματος για την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων, θέμα για το οποίο ο αρμόδιος υπουργός εξήγησε ότι δεν είναι δυνατό αυτή τη στιγμή διότι η χώρα πρέπει να αποφύγει τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τη μη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας  με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων, ώστε τα χρήματα διατίθενται σ’ αυτούς.

Στην παρέμβαση της Δημάρχου για το ζήτημα της κάλυψης όλων των οικισμών  του ορεινού Δήμου Παρανεστίου με ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα, της επέκτασης των οπτικών ινών για την κάλυψη όλων των περιοχών με δίκτυο ίντερνετ και της σταδιακής κάλυψης του ορεινού όγκου με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, δεσμεύθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς.

Τέλος η Υπουργός Τουρισμού κ. ΄Ελενα Κουντουρά, την οποία η Δήμαρχος ευχαρίστησε για την υποστήριξη δράσεων του δήμου, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του Υπουργείου για την τουριστική αξιοποίηση του  Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, το οποίο δήλωσε ότι πράγματι θα επισκεφθεί τους επόμενους μήνες.

 Να σημειωθεί ότι στη θεματολογία του συνεδρίου δεν υπήρχαν ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που κατά την κρίση της Δημάρχου  θα ήταν σκόπιμο, ώστε να πραγματοποιηθεί ένας δημόσιος διάλογος σχετικά με την έναρξης λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου.

Παρανέστι 15-11-2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

Αλίκης Σωτηριάδου

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

14/11/2017 10:45

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 5821

Ταχ. Δ/νση: Παρανέστι

Ταχ. Κώδικας: 66035

Πληροφορίες: Χρήστος Χασάπης

Τηλ.: 25243 50101                                                                                  ΠΡΟΣ

Fax: 25240 22571                                                                                  Ενδιαφερομένους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων

E-mail: hassapisc@gmail.com                                                                  όλων των κατηγοριών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/16  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018

 

Ο Δήμος Παρανεστίου καλεί τους ενδιαφερομένους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α708.08.2016) του έτους 2018, για την επιλογή αναδοχών μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2018, να υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Παρανεστίου, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Η πρόσκληση ισχύει, για όλες τις κατηγορίες έργων, για όλες τις κατηγορίες μελετών, για όλες τις κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, καθώς και στον Πίνακα ανακοινώσεων.

 

 Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

 

 

Συνημμένα:

 

 1. Υπόδειγμα αίτησης για τον κατάλογο δημοσίων συμβάσεων έργων, όλων των κατηγοριών.
 2. Υπόδειγμα αίτησης για τον κατάλογο δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όλων των κατηγοριών.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης για κατάλογο μελετητών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΛΟΓΟ_ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ INTERREG "SMART MED" ΣΤΟ DIMITROVGRAD

07/11/2017 15:25

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ντιμίτροβγκραντ της Βουλγαρίας συνάντηση εργασίας των Δημάρχων Παρανεστίου κ. Αλίκης Σωτηριάδου και του Ντιμίτροβγκραντ κ. Ίβο Ντιμόβ με αντικείμενο το έργο “SMART MEDICINE (SMART_MED)” που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου, το Δήμο Ντιμίτροβγκραντ (Municipality of Dimitrovgrad) της Βουλγαρίας και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο “SMART MEDICINE (SMART_MED)” ανήκει στον άξονα 4: "Μία διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς» και στην επενδυτική προτεραιότητα 9a: «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό υλοποίηση έργου ανέρχεται στις 1.163.516,92€, από τα οποία 374.645,00€ αφορούν τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου.

Στη συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων βασικό θέμα ήταν ο από κοινού καθορισμός απαραίτητων ενεργειών και εργασιών για την υλοποίηση του έργου.

Το Νομικό Πρόσωπο Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του, κύριο Ιορδάνη Ανανιάδη και την Προϊσταμένη του Νομικού Προσώπου, κυρία Άννα Μπούφη. 

 

Γραφείο Δημάρχου

 

Αλίκης Σωτηριάδου

 

SMART MED

 


 1 2 3 4 5  ... Τελική