Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Δυο λόγια σχετικά με το DRINKiQ -Quiz

22/06/2018 15:28

Δυο λόγια σχετικά με το DRINKiQ  -Quiz 

  Ποιο ποτό περιέχει περισσότερο αλκοόλ; Γνωρίζετε ότι μια συνηθισμένη     μερίδα ποτού (ουίσκι, τζιν, βότκα κλπ.) περιέχει την ίδια ποσότητα αλκοόλ     όπως π.χ. μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί που σερβίρεται στο μπαρ; Οι     γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται το ίδιο από το αλκοόλ; Περάστε 5 ευχάριστα   λεπτά συμπληρώνοντας το διαδραστικό mini quiz και βελτιώστε το drinkiq σας.

  To link του Quiz είναι το εξής: https://www.diageo.com/en/drinkiqquiz-kiosk

Μάθε περισσότερα για τις επιδράσεις του αλκοόλ στον οργανισμό, και γνώρισε πώς η υπεύθυνη κατανάλωσή του μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. Επίσης, μπορείς να βρεις συμβουλές για το πώς να καταναλώνεις αλκοόλ εντός των ορίων καθώς και να αξιοποιείς καλύτερα κάθε περίσταση.

Η Diageo έχει αναλάβει δέσμευση για την αποφυγή και τη μείωση της αλόγιστης κατανάλωσης του αλκοόλ παγκοσμίως. Έχουμε συνεργαστεί με τους σημαντικότερους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών παγκοσμίως προκειμένου να βοηθήσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να μειώσει την αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ. Μάθε περισσότερα για τα παραπάνω, καθώς και για άλλες επιτυχημένες πρωτοβουλίες μας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της επεισοδιακής άμετρης κατανάλωσης, της οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ  καθώς και της κατανάλωσης αλκοόλ κάτω από τη νόμιμη ηλικία.


Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»"

18/06/2018 09:32

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2346

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο   ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035 τηλ:2524350101, 2524350100, φαξ:2524022571, email:hassapisc@gmail.com.
 2. Κωδικοί CPV: CPV 37414100-4, CPV 42512200-0, CPV 31710000-6, CPV 42991200-1, CPV 32300000-6, CPV39713200-5, CPV39713510-1, CPV42716200-0, CPV 39711310-5, CPV38436310-6, CPV32324400-4, CPV30121200-5, CPV39221123-5, CPV39221220-5, CPV39221121-1, CPV39722200-1, CPV39223200-3, CPV39721100-3, CPV39721100-3, CPV39512200-6, CPV39532000-0, CPV39512100-5, CPV39516120-9, CPV39511100-8, CPV39513100-2, CPV39511100-8, CPV39514000-8, CPV39532000-0, CPV39515100-6, CPV39141000-2.
 3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
 4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και πλήρης εξοπλισμός της κουζίνας και των δωματίων, 24 υφιστάμενων οικίσκων, του πρώην οικισμού της ΔΕΗ στο Μεσοχώρι του Δ.Παρανεστίου.
 5. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
 6. Κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .
 7. Προϋπολογισμός: 237,72 ευρώ με ΦΠΑ 24%
 8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
 9. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
 10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά

αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος οι δε συστημικοί αριθμοί του διαγωνισμού είναι: 60652, 60656, 60658, 60659, 60660, 60662, 60664 και 60667. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15-07-2018 και ώρα 23:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20-07-2018 και ώρα 10:00 πμ.
 2. Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΠΑ Από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»
 3. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών (300 ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες

 

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 

 

Μελέτη

Διακήρυξη

Περίληψη προκήρυξης

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 9

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 3

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 5

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 6

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 7

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 8


Πρόσκληση για την 11η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

08/06/2018 05:37

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2192
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

 Σας προσκαλούμε την 7η  του μηνός   Ιουνίου    2018, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 21:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 

Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το κράτος των Σκοπίων

Το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται κατόπιν  των συλλαλητηρίων που πραγματοποιήθηκαν στις 6-6-2018 σε 23 πόλεις της Ελλάδος με αφορμή  τις πρόσφατες εξελίξεις   για την χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το κράτος των Σκοπίων .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

08/06/2018 05:26

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2524350162-2524350161-2524350112

 

FAX:

2524022540

 

E-mail:

kentrokoinparan@gmail.com


Μήνυμα της Δημάρχου Παρανεστίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

05/06/2018 12:54

  Είναι κοινή συνείδηση όλων μας ότι για να επιβιώσουμε στον πλανήτη, οφείλουμε να προστατεύουμε τη Φύση. Δρούμε και διαμορφώνουμε με τις πράξεις ή παραλείψεις μας στη διαμόρφωσή του καθημερινά. Προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη νερού, η καταστροφή βιοτόπων, η διάβρωση εδαφών , η ρύπανση μας αφορούν όλους και είναι ευθύνη του καθενός μας η διαχείρισή τους.

  Η καθημερινή μας συμπεριφορά αποτελεί τη δική μας συμβολή στην προστασία  ή την καταστροφή του περιβάλλοντος, που οφείλουμε να αφήσουμε υγιές στις επόμενες γενιές.

 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 2ου DRAMA WINE TRAIL ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2018

01/06/2018 13:01

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στον απόηχο της 2ης διοργάνωση του Drama Wine Trail , που  διοργανώθηκε από το Δήμο Παρανεστίου στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με  την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Δήμο Δράμας της  Δραμοινογνωσίας 2018, με σκοπό φιλανθρωπικό για το Σωματείο ΑΜΕΑ Δράμας και τον Σύλλογο Παραπληγικών Δράμας, και  με την υποστήριξη των Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αδριανής, Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παρανεστίου, 3ου Συστήματος Προσκόπων, των Drama Runners, της Προτέκτα Δοξάτου & Δράμας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους παραπάνω  υποστηρικτές.

Να ευχαριστήσω επίσης τον ιατρό κ. Σπύρο Αυγουστάτο για την εθελοντική προσφορά των ιατρικών του υπηρεσιών, το Workshop Visual Studio, τους Ζουπίδη Κώστα, Χρυσάνθη Κουρόγλου, Γρηγορία Ιωαννίδου Σωτηριάδου, Δημήτρη Βούλγαρη & Κοσκερίδου Μύρα και Βασίλη Μουρατίδη για το φωτογραφικό υλικό που μας διέθεσαν, τις κυρίες της Αδριανής για την επιμέλεια του μπουφέ που παρατέθηκε στους αθλητές, το Radio Melody 100,5 fm, to Oil Center Μπούφης-Παπαδόπουλος, τους κ. Κυριάκο Μυλόπουλο, Πέτρο Κυπραίο, Γιώργο Π. Κυπραίο, Κώστα Μανωλεσάκη για τη διάθεση μηχανημάτων και αυτοκινήτων τους, τον κ. Γιώργο Βαβρίτσα, την  ομάδα τεχνικής διεύθυνσης του Virgin Forest Trail Ιορδάνη Τσεπεσίδη (τεχνικό διευθυντή του wine trail), Δημήτρη Γεωργίου και Ελένη Τσεπίδου, τους υπαλλήλους του Δήμου Αγαγκιαζόγλου Κωνσταντίνο και Παπαδόπουλο Νικόλαο,  την Κική Παπαζώτου, όλους ανεξαιρέτως όσους συνέδραμαν εθελοντικά ατομικά ή ως μέλη των σωματείων τους, διαθέτοντας το χρόνο και το μεράκι τους απλόχερα για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα Οινοποιεία της περιοχής Αδριανής Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Κτήμα Μανωλεσάκη, Κτήμα Οινογένεσις  και το Κτήμα  Νίκος Λαζαρίδης  στην περιοχή Αγοράς για την υποστήριξή τους και τη χορηγία των προϊόντων τους στους διακριθέντες αθλητές.

Η ομολογημένη, από τα σχόλια των αθλητών που συμμετείχαν,  επιτυχία της φετινής διοργάνωσης αλλά και της παράλληλης εκδηλωσής της  που προετοιμάστηκε  από τον εκπολιτιστικό σύλλογο Παρανεστίου με την οικονομική στήριξη και του Εκπολιτιστιού Συλλόγου Αδριανής και  εκφρασμένη  από τα χαμόγελα των παιδιών που συμμετείχαν σ’ αυτές αλλά και τα σχόλια των γονιών τους, απαλύνουν όλη την ένταση των προηγούμενων ημερών και αντικαθιστούν  την αγωνία με τη γλυκύτατη αίσθηση της αναγνώρισης της μικρότερης ή μεγαλύτερης  προσπάθειας που καθένας μας χρειάστηκε να καταβάλει.

Για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι ενώνοντας δυνάμεις  φορείς και εθελοντές μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο μας.

Θέλω ακόμη να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αρκετοί από τους εθελοντές του 1ου Drama Wine Trail άλλαξαν θέση, συμμετέχοντας ως αθλητές/τριες στον αγώνα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το μήνυμα «φροντίζω τον εαυτό μου -αθλούμαι» έχει ήδη αφομοιωθεί.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους αθλητές και τις αθλήτριες που τίμησαν με τη συμμετοχή τους τη διοργάνωση.

Περιμένουμε τυχόν παρατηρήσεις για την περαιτέρω βελτίωση της διοργάνωσής μας ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το 3ο Wine Trail στην Αδριανή!

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Αλεξάνδρα Μαρίνα (Αλίκη) Σωτηριάδου


Πρόσκληση για την 10η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

01/06/2018 10:46

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 1/6/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2116
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 7η  του μηνός   Ιουνίου    2018, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα  :

 

Έγκριση Απολογισμού για το Οικονομικό  έτος 2017.

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


Κατάρτιση-Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

31/05/2018 10:15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


Aιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας / ΟΓΑ για το έτος 2018

30/05/2018 08:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα  του Λογαριασμού  Αγροτικής Εστίας / ΟΓΑ για το έτος 2018 θα υποβάλλονται στο ΚΕΠ από την Δευτέρα 21-05-2018 έως και την Δευτέρα 11-06-2018.

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητα

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Νικηφόρου και στα τηλέφωνα:

2521 3 52318

2521 3 52319

2521 0 90437


Αποτελέσματα 2ου Αγώνα Drama Wine Trail !!!!

27/05/2018 21:36

 1 2 3 4 5  ... Τελική